Litzinger - Hartmut Litzinger
 

licht

 

*  Faust  (*Gounod) (Essen 28-05-2000 / Aalto - Musiktheater Essen)  

*  Il Trovatore (*Verdi) (Essen 29-11-2001 / Aalto - Musiktheater Essen)
*  Il Trovatore (*Verdi) (Essen 07-12-2001 / Aalto - Musiktheater Essen)

*  Rigoletto
(*Verdi) (Aken 16-02-2008 / Theater Aachen)